سرعت محاسبات

بازی سرعت محاسبات بازی بسیار ساده ای است که در عین حال می تواند توانایی محاسبات را به صورت ذهنی افزایش دهد. با استفاده از این بازی می توان اعمال ریاضی ضرب، جمع، تفریق و تقسیم را به صورت ذهنی و با سرعت انجام داد. با توجه به اینکه این بازی دارای ثبت رکورد بوده و انجام محاسبه سرعت فرد در زمان مشخصی را می طلبد می تواند تمرکز و دقت را نیز افزایش دهد. این بازی می تواند موارد زیر را در شما تقویت نماید:

  افزایش پویایی ذهن
  افزایش توانایی یادگیری
  افزایش ظرفیت ذهن
  تقویت هوش منطقی ریاضی
  افزایش دقت و تمرکز
  افزایش ذهن آگاهی

دستورالعمل انجام بازی:برای انجام یان بازی لازم است تا پاسخ صحیح مناسب را در ذهن خود محاسبه نموده و در کادر مشخص وارد نمایید. بعد از ورود روی دکمه ارسال کلیک نمایید. دقت کنید