بازی های ای سنج
ارسال جواب

E

=

نتیجه

مجموع سوالات:

سوالات صحیح:

تعداد اشتباه:

مجموع زمان:

میانگین زمان:

سریع ترین زمان:

نمره : 0

شروع

توجه: جواب سوال را نوشته و روی ارسال جواب کلیک نمایید. تمرین مداوم این بازی می تواند علاوه بر افزایش تمرکز، سرعت پردازش اطلاعات را در ذهن شما افزایش دهد.